Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:dodatek_z_tytulu_opieki_nad_dzieckiem_w_okresie_korzystania_z_urlopu_wychowawczego [2006/09/22 11:33] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +
 +
 +//Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.//
 +//Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres://
 +  - 24 miesięcy kalendarzowych;
 +  - 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 +  - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 +//Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.//
 +//W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.//
 +//Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona://
 +  - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;//
 +  - podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 +  - dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:
 +  * dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
 +  * dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7,
 +oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 +  - w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 +
 +//Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.//
  
 
wiki/dodatek_z_tytulu_opieki_nad_dzieckiem_w_okresie_korzystania_z_urlopu_wychowawczego.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/22 11:33 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki