Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:podstawowe [2006/10/21 13:57] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Matka nowo narodzonego dziecka (a w pewnych przypadkach tez ojciec) ma prawo do płatnego urlopu od pracy, zwanego urlopem macierzyńskim.\\
 +Obecnie długość urlopu macierzyńskiego (zgodnie z Art.180 Kodeksu pracy) wynosi:\\ 
 +1) 18 tygodni przy pierwszym porodzie,\\ 
 +2) 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,\\ 
 +3) 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym
 +porodzie.\\ 
 +Urlop macierzyński teoretycznie rozpoczyna się wraz z chwilą poczęcia dziecka, ale zgodnie z Art.180 Kp co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Jest to przywilej, z którego nie trzeba korzystać; tym bardziej, że po porodzie liczy nam się urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem
 +aż do wyczerpania okresu 16, 18 czy 26 tygodni.\\ 
 +
 +Aby pójść na urlop macierzyński należy złozyć do pracodawcy wniosek, który powinien wyglądąć w ten sposób:\\ 
 +
 +
 +                                                                                         Miejscowośc, data.
 +Imię, nazwisko
 +adres
 +
 +
 +
 +                                                                                          Do Prezesa
 +                                                                                          Przedsiębiorstwa 
 +                                                                                          ................ 
 +
 +                                   Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 +
 +Wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze ... tygodni, w okresie od dnia ................... do ......................... Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim termin porodu przypada na ................................................. 
 +W załączeniu przedkładam zaświadczenie lekarskie. 
 +  
 +
 + 
 +                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 +                                                                                   (podpis pracownicy)
 +
 +
 +Załącznik: 
 +Zaświadczenie lekarskie o przewidywanym terminie porodu.\\ 
 +
 +W okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Przysługuje on osobie, która w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie urlopu wychowawczego:\\ 
 +1. Urodziła dziecko;\\ 
 +2. Przyjęła nie starsze niż 1 rok na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;\\ 
 +3. Przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego\\ 
 +
 +Zasiłek macierzyński wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku\\ 
 +
 +Zasiłek macierzyński wypłaca pracodawca zobowiązany do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W celu udokumentowania prawa do zasiłku pracownica przedkłada pracodawcy: 
 +  * zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - po porodzie,
 +  * oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. 
 +
 +Pracownikom zatrudnionym u pracodawcy niezobowiązanego do wypłaty świadczeń, zasiłek macierzyński wypłaca ZUS. Również ZUS wypłaca zasiłek macierzyński przysługujący za okres po wygaśnięciu umowy o pracę. W tym celu należy przedłożyć: 
 +  * zaświadczenie o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego,
 +  * zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia na druku ZUS Z-3,
 +  * kopię świadectwa pracy - w razie gdy zasiłek przysługuje po ustaniu zatrudnienia. 
 +
 +  * akt urodzenia dziecka (oryginał)
 +
 +
 +//[[JEMMA]] wrzesień 2006, aktualizacja: październik 2006//
 +
 +
  
 
wiki/podstawowe.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/21 13:57 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki