Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:wysokosc_macierzynskiego [2006/12/28 21:11] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +  * //Prawo do zasiłku // 
  
 +//Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 60, poz. 636) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego: // 
 +
 +     - //urodziła dziecko, // 
 +     - //przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, // 
 +     - //przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. // 
 +
 +//Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. // 
 +
 +//Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu. // 
 +
 +//Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. // 
 +
 +//Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 16 tygodni może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku ubezpieczony ojciec dziecka może wystąpić o wypłatę pozostałej części zasiłku macierzyńskiego. // 
 +
 +//Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten wynosi: // 
 +
 +     - //26 tygodni - w razie urodzenia jednego dziecka, // 
 +     - //39 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, // 
 +     - //22 tygodnie - w razie przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy, // 
 +     - //35 tygodni - w razie przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dzieci 12 m-cy życia. // 
 + 
 +//Jeżeli prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego albo po ustaniu zatrudnienia, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, tj. skrócony o 4 tygodnie. W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka albo w razie rezygnacji przez matkę z pobierania zasiłku okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej - matce dziecka. // 
 +
 +//Od 13 stycznia 2002 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 154, poz. 1805) obowiązuje nowy wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i wynosi: // 
 +
 +     - //16 tygodni - przy pierwszym porodzie, // 
 +     - //18 tygodni - przy każdym następnym porodzie, // 
 +     - //26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, // 
 +     - //16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 m-cy. // 
 +
 +//W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego lub po ustaniu zatrudnienia zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie. // 
 +
 +//Nowy, krótszy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie ma zastosowania do ubezpieczonych, które nabyły prawo do zasiłku przed 13 stycznia 2002 r., zasiłek macierzyński przysługuje im w dotychczasowym wymiarze. Dotychczasowy wymiar będzie miał również zastosowanie do ubezpieczonych, które w dniu 13 stycznia 2002 r. były w ciąży - na ich wniosek. // 
 +
 +//Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: // 
 +
 +     - //pracownikom, // 
 +     - //członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, // 
 +     - //osobom wykonującym pracę nakładczą, // 
 +     - //osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym, // 
 +     - //osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, // 
 +     - //osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, // 
 +     - //duchownym. // 
 +
 +  * //Podstawa wymiaru // 
 +
 +//Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy kalendarzowych. // 
 + 
 +//Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia. // 
 +
 +//Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku. // 
 +
 +//Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy. // 
 +
 +  * //Wysokość zasiłku // 
 +
 +//Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. // 
 +
 +  * //Niezbędne dokumenty // 
 +
 +//Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu lub o dacie odbytego porodu albo akt urodzenia dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. // 
 
wiki/wysokosc_macierzynskiego.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/28 21:11 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki