Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:zasilek_rodzinny [2006/10/09 13:15] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +
 +
 +//Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku wynosi://
 +
 +    - //48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;//
 +    - // 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;//
 +    - // 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.//
 +
 +//Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 18 lipca 2006 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych; Dz.U. z 19 lipca 2006 r. Nr 130, poz. 903//
 +
 +//Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.//
 +
 +//Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje://
 +  -  //rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,//
 +  -  //opiekunowi faktycznemu dziecka.//
 +  -  //osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).//
 +
 +//Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.//
 +
 +//Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko://
 +   - //18 roku życia,//
 +   - //nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,//
 +   - //24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.//
 +
 +**Jak wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego?** 
 +
 +Wniosek składa się z sześciu części, musisz wypełnić tylko pięć pierwszych. Ostatnią wypełniają urzędnicy.
 +
 +__Część I.__ 
 +
 +Punkt 1. Dane osoby ubiegającej się.
 +
 +Tu należy wpisać dane osoby, która ubiega się o otrzymywanie zasiłku rodzinnego. Może to być matka lub ojciec, opiekun prawny dziecka albo jego opiekun faktyczny.
 +
 +Punkt 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci.
 +
 +•  Wpisujemy tu dane (imię, nazwisko, pesel) wszystkich dzieci, na które staramy się o przyznanie zasiłku i dodatków. Należy tu także zaznaczyć do jakiego rodzaju szkoły dziecko chodzi i wpisać jej adres.
 +
 +•  Dalej zaznaczamy jakie dodatki chcieli byśmy otrzymywać na dane dziecko.
 +
 +Punkt 3. Dane członków rodziny (w tym dzieci do ukończenia 25 lat, a także dziecka, które ukończyło 25 rok życia legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne). Do składu rodziny nie wlicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego.
 +
 +Wpisujemy skład rodziny tzn. wnioskodawcę, współmałżonka lub ojca dziecka/dzieci, z którym aktualnie wychowuje wspólne dziecko/dzieci, a także dzieci pozostające na wspólnym utrzymaniu i dziecko powyżej 25 roku życie, jeżeli są pobiera na niego świadczenie pielęgnacyjne.
 +
 +Punkt 4. Inne dane
 +1. Tu wpisujemy kwotę przekazywaną na rzecz innych osób niż wymienione w składzie rodziny.
 +
 +2. Należy wpisać kwotę opłat, którą ponosimy w przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie np. domu dziecka.
 +
 +3. Wpisujemy kwotę utraconego dochodu z 2005 roku gdy np. stracimy zatrudnienie
 +
 +4. Wpisujemy kwotę uzyskanego dochodu z 2006 roku gdy np. podejmiemy pracę
 +
 +__Część II.__ 
 +
 +Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 +
 +Tą część wypełniają tylko osoby, ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 +
 +__Część III.__ 
 +
 +Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
 +
 +Tą część wypełniają tylko osoby, ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
 +
 +__Część IV.__ 
 +
 +Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
 +
 +Tą część wypełniają tylko osoby, ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Ważne! Część tę wypisują tylko te osoby, które nabyły prawo do tego dodatku do dnia 31 sierpień 2005.
 +
 +__Część V.__ 
 +
 +Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko.
 +
 +1. Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia, wnioskodawca składa podpis.
 +
 +2. Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia, wnioskodawca składa podpis - tylko w przypadku osoby uczącej się
 +
 +Wniosek kończy się pouczeniem, które po przeczytaniu trzeba podpisać.
 +
 +__**WAŻNE**__
 +
 +// Jeżeli dochód rodziny przekroczył kwotę graniczną na wszystkich członków rodziny przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: //
 +  * przysługiwało prawo do zasiłku rodzinnego w poprzednim okresie zasiłkowym,
 +  * łączna kwota przekroczenia nie może być większa niz kwota najniższego zasiłku, tzn. 48 zł.
 
wiki/zasilek_rodzinny.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/09 13:15 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki