Akty prawne regulujące problematykę adopcji i rodzielstwa zastępczego

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

2. Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych. (Dz. U. Nr 120, poz. 1284).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. (Dz. U. Nr 14, poz. 132).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. (Dz. U. Nr 80, poz. 900).

6. Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. nr 131, poz. 1465).

8. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Patrz tekst - stan prawny na dzień 1 stycznia 2004r.

9. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17.11.1964 roku - art. 585 - 589, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 26.05.1995 roku.

10. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z 1989 roku (Dz. U. Nr 16 z 1991 roku poz. 71).

11. Haska konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 1993 roku (wiążąca RP od 01.10.1995 roku, lecz nie opublikowana w Dzienniku Ustaw).

12. Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 roku (wiążąca RP od 22.09.1996r., nie opublikowana w Dzienniku Ustaw).

 
wiki/akty_prawne.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/23 13:31 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki