Ubebezpieczonej, która przystapiła do dobrowolnego ubezieczenia chorobowego z tytułu rowadzenia działaloności dospodarczej i w okresie objetym tym ubezpieczeniem:
- urodziła dziecko,
- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego,
przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa powyżej, wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.
Za przychód uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uważa się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, dalej zwany podstawą wymiaru składek.

Jeżeli w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, o których mowa, przychód uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego albo ćwiczeń wojskowych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: - wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał działalność przez mniej niż połowę miesiąca,
- przyjmuje się (bez uzupełniania) przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał działalność przez co najmniej połowę miesiąca.

JEMMA październik 2006

 
wiki/macierzynski_dzialalnosc.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/26 23:27 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki