Matka nowo narodzonego dziecka (a w pewnych przypadkach tez ojciec) ma prawo do płatnego urlopu od pracy, zwanego urlopem macierzyńskim.
Obecnie długość urlopu macierzyńskiego (zgodnie z Art.180 Kodeksu pracy) wynosi:
1) 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3) 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Urlop macierzyński teoretycznie rozpoczyna się wraz z chwilą poczęcia dziecka, ale zgodnie z Art.180 Kp co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Jest to przywilej, z którego nie trzeba korzystać; tym bardziej, że po porodzie liczy nam się urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu 16, 18 czy 26 tygodni.

Aby pójść na urlop macierzyński należy złozyć do pracodawcy wniosek, który powinien wyglądąć w ten sposób:

                                            Miejscowośc, data.

Imię, nazwisko adres

                                            Do Prezesa
                                            Przedsiębiorstwa 
                                            ................ 
                 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze … tygodni, w okresie od dnia ………………. do ……………………. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim termin porodu przypada na …………………………………………. W załączeniu przedkładam zaświadczenie lekarskie.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                         (podpis pracownicy)

Załącznik: Zaświadczenie lekarskie o przewidywanym terminie porodu.

W okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Przysługuje on osobie, która w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie urlopu wychowawczego:
1. Urodziła dziecko;
2. Przyjęła nie starsze niż 1 rok na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
3. Przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego

Zasiłek macierzyński wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku

Zasiłek macierzyński wypłaca pracodawca zobowiązany do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W celu udokumentowania prawa do zasiłku pracownica przedkłada pracodawcy:

Pracownikom zatrudnionym u pracodawcy niezobowiązanego do wypłaty świadczeń, zasiłek macierzyński wypłaca ZUS. Również ZUS wypłaca zasiłek macierzyński przysługujący za okres po wygaśnięciu umowy o pracę. W tym celu należy przedłożyć:

JEMMA wrzesień 2006, aktualizacja: październik 2006

 
wiki/podstawowe.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/21 13:57 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki