===== Podstawowe zagadnienia dotyczące urlopu wychowawczego reguluje Kodeks pracy (od art. 186), tak więc:
* art. 186
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (liczą się wszystkie okresy zatrudnienia, również te u innych pracodawców oraz urlop macierzyński) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
Pracownik posiadający 6 miesięczny okres zatrudnienia, bez względu czy korzystał z urlopu wychowawczego (sytuacja opisana powyżej) może skorzystac z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobostej opieki pracownika.
Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający worunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
Urlop wychowawczy udziela sie na wniosek pracownika.
Wniosek musi zawierać dane dotyczące dziecka na które przysługuje urlop wychowaw–
czy oraz stwierdzenie - w celu sprawowania osobistej opieki. Należy również dołączyć oświadczenie drugiego rodzica że w tym czasie nie korzysta z urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.
* art. 186 -1
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogloszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenia urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązjue się w terminie wynikającym z tej czynności.
* art. 186 -2
W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzickiem.
W razie ustalenia że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzickiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia sie do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciagu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Przepis ten stosuje sie również w przypadku stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie.
inaczej wygląda sytuacja jeśli rodzic jest urawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem - wowczes nie może on podejmować żadnej pracy zarobkowej
skarbel 2006/09/05 13:24 =====

 
wiki/urlop_wychowawczy.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/28 21:13 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki