Zastąpiła we wrześniu zeszłego roku dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka. Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu alimenty i ich egzekucja jest bezskuteczna. Mogą ją otrzymać np. panna lub kawaler z dzieckiem (przy dochodzie 583 zł na osobę w rodzinie). Zaliczka alimentacyjna należy się do 18. roku życia, a osobie uczącej się lub studiującej, nawet dłużej, bo do ukończenia 24 lat. Na razie wysokość zaliczki alimentacyjnej pozostaje bez zmian. Natomiast dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje tylko w określonych sytuacjach:

• gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje

• ojciec dziecka jest nieznany

• przysługuje osobie uczącej jeżeli oboje rodzice nie żyją

Dla kogo zaliczka alimentacyjna

Aby ją otrzymać, musisz mieć wyrok lub ugodę sądu o przyznaniu alimentów (gdy dłużnik ich nie płaci albo płaci nieregularnie). Wysokość zaliczki alimentacyjnej nie może być większa niż zasądzone alimenty.

Przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak nie więcej niż:

• po 170 zł miesięcznie na dziecko (250 zł, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność), gdy w rodzinie jest jedno lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki (tzn. jeżeli ojciec dziecka powinien płacić 400 zł, to dziecko zaliczki alimentacyjnej otrzyma jedynie 170 zł);

• po 120 zł miesięcznie na dziecko (170 zł dla dzieci niepełnosprawnych), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.

Dla tych, którzy żyją w skrajnym ubóstwie (maksymalny dochód 291,50 zł na osobę miesięcznie), ustawa przewiduje wyższą pomoc:

• po 300 zł miesięcznie na dziecko (380 zł, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność) w przypadku rodzin, w których jest jedno lub dwoje dzieci z prawem do zaliczki;

• po 250 zł miesięcznie na dziecko (300 zł, gdy jest niepełnosprawne), jeżeli w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.

Także kobieta w czasie rozwodu lub separacji ma prawo do zaliczki, o ile spełnia pozostałe warunki (wysokość dochodu). Zaliczkę otrzymuje przez rok, o ile wystąpiła z pozwem o rozwód lub separację. Gdy w ciągu roku sąd nie orzeknie rozwodu - pomoc przepadnie.

Uwaga! Prawo do zaliczki alimentacyjnej możesz stracić, jeśli rozwiodłaś się z ojcem swoich dzieci i masz zasądzone alimenty, ale żyjesz w konkubinacie z ojcem jednego z dzieci lub ponownie wyszłaś za mąż i wspólnie wychowujecie dzieci. Możesz się jednak starać o zasiłek rodzinny i inne dodatki, ale już nie z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Oczywiście cały czas warunkiem do jego otrzymywania jest niski dochód.

Uwaga! Zaliczka nie należy się także, gdy dziecko:

• przebywa w domu dziecka, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym;

• uczy się w szkole zapewniającej utrzymanie i wyżywienie;

• mieszka u rodziny zastępczej;

• zawarło związek małżeński;

• gdy samo ma dziecko i jest uprawnione do pobierania na nie zasiłku rodzinnego.

Jakie dokumenty przygotować

Do wniosku o zaliczkę dołączasz:

• zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji lub informację z sądu okręgowego o stanie egzekucji;

• oświadczenie, że spełniasz ustawowe warunki (patrz powyżej) i przekazałeś komornikowi rzetelnie wszystkie istotne informacje;

• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów.

Uwaga! W przypadku, gdy dłużnik, czyli drugi z rodziców, mieszka poza granicami Polski i nie chce płacić, jego dziecko ma także prawo otrzymywać pomoc od państwa. Wystarczy wystąpić do gminy z wnioskiem o ustalenie zaliczki alimentacyjnej (wzór wniosku znajdziesz na www.gospodarka.gazeta.pl/pieniadze) i dołączyć do niego informację z sądu okręgowego lub zaświadczenie z zagranicznej instytucji egzekucyjnej o tym, czy udało się pozyskać alimenty od dłużnika w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli egzekucja alimentów jest niemożliwa, zaliczka zostanie przyznana i będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku w sądzie okręgowym.

 
wiki/zaliczka_alimentacyjna.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/09 13:20 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki