Przepis art. 185 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek udzielania pracownicy w ciąży zwolnień od pracy celem przeprowadzenia badań lekarskich. Obowiązek ten aktualizuje się, jeżeli są spełnione trzy przesłanki, a mianowicie badanie:

Lekarz decyduje o rodzaju i częstotliwości badań, a pośrednio także o czasie ich trwania.

Za czas zwolnienia od pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop.

Podstawą korzystania przez kobietę z uprawnień związanych z ciążą jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten stan. Zaświadczenie to jest wydawane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z póź. zm.).

Powinność przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego spoczywa na pracownicy. Dopóki stan ciąży nie jest widoczny, podmiot zatrudniający jest obowiązany stosować przepisy o ochronie pracy kobiet w ciąży w oparciu o zaświadczenie lekarskie dostarczone przez pracownicę. Jeżeli natomiast w efekcie obserwacji pracodawca stwierdzi odmienny stan kobiety obowiązany jest stosować powołane przepisy, nawet gdyby kobieta zaniechała przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego.

 
wiki/5.badania_lekarskie.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/21 14:42 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki